Các câu hỏi thường gặp

Điểm ảnh

Pixels are great. Learn how to use to them.

Facebook pixel giúp theo dõi chuyển đổi, tối Æ°u hóa và tiếp thị lại dá»… dàng hÆ¡n bao giờ hết. ID pixel Facebook thường bao gồm 16 chữ số. Hãy đảm bảo thêm giá trị chính xác nếu không các sá»± kiện sẽ không được theo dõi!

e.g. 1234567890123456

Learn more

Vá»›i tính năng theo dõi chuyển đổi của AdWords, bạn có thể thấy các nhấp chuá»™t vào quảng cáo của mình dẫn đến hoạt Ä‘á»™ng có giá trị của khách hàng hiệu quả nhÆ° thế nào. ID pixel AdWords thường bao gồm AW, theo sau là 11 chữ số, sau Ä‘ó là 19 ký tá»± há»—n hợp. Hãy đảm bảo thêm giá trị chính xác nếu không các sá»± kiện sẽ không được theo dõi!

e.g. AW-12345678901/ABCDEFGHIJKLMOPQRST

Learn more

Thẻ LinkedIn Insight là má»™t Ä‘oạn mã JavaScript nhẹ mà bạn có thể thêm vào trang web của mình để kích hoạt báo cáo chiến dịch chuyên sâu và mở khóa thông tin chi tiết có giá trị về khách truy cập trang web của bạn. Bạn có thể sá»­ dụng Thẻ LinkedIn Insight để theo dõi chuyển đổi, nhắm mục tiêu lại khách truy cập trang web và mở khóa thông tin chi tiết bổ sung về các thành viên tÆ°Æ¡ng tác vá»›i quảng cáo của bạn.!

e.g. 123456

Learn more

Theo dõi chuyển đổi cho các trang web cho phép bạn Ä‘o lường lợi tức đầu tÆ° của mình bằng cách theo dõi các hành Ä‘á»™ng mà người dùng thá»±c hiện sau khi xem hoặc tÆ°Æ¡ng tác vá»›i quảng cáo của bạn trên Twitter.

e.g. 123456789

Learn more

Pixel AdRoll được tạo duy nhất khi bạn tạo tài khoản AdRoll. ID AdRoll có hai thành phần: ID nhà quảng cáo hoặc adroll_adv_id (X) và ID Pixel hoặc adroll_pix_id (Y) cho Pixel AdRoll. Để sá»­ dụng AdRoll Pixel, hãy hợp nhất hai thành phần vá»›i nhau, phân tách chúng bằng dấu gạch chéo (/).

e.g. adroll_adv_id/adroll_pix_id

Learn more

Quora Pixel là má»™t công cụ được đặt trong mã trang web của bạn để theo dõi lÆ°u lượng truy cập và chuyển đổi. Khi ai Ä‘ó nhấp vào quảng cáo và đến trang web của bạn, Quora Pixel cho phép bạn xác định có bao nhiêu người Ä‘ang truy cập trang web của bạn và họ Ä‘ang thá»±c hiện những hành Ä‘á»™ng nào.

e.g. 1a79a4d60de6718e8e5b326e338ae533

Tìm hiểu thêm

Google Tag Manager allows you to combine hundreds of pixels into a single pixel. Please make sure to add the correct "Container ID" otherwise events will not be tracked!

e.g. GTM-ABC123DE

Learn more

Đăng ký

Everything you need to know about your subscription.

Đúng! Bạn có thể bắt đầu vá»›i gói miá»…n phí của chúng tôi và nâng cấp bất cứ lúc nào để tận hưởng các tính năng cao cấp.

Bạn sẽ tá»± Ä‘á»™ng bị tính phí vào đầu má»—i kỳ cho đến khi bị hủy.

Khi tài khoản của bạn Ä‘ã bị xóa, đăng ký của bạn sẽ bị hủy và chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn khỏi máy chủ của chúng tôi, bao gồm nhÆ°ng không giá»›i hạn ở các liên kết, dữ liệu lÆ°u lượng truy cập, pixel và tất cả các dữ liệu liên quan khác của bạn.

Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền ngay tại thời Ä‘iểm yêu cầu cho tất cả các